UYU MURUME WEZiTA :Hie Uncle Kells,Thank you accepting my email. Im a lady aged 24 and im a mother of one.Ndakawanikwa two years back. My propblem Uncle  is kubva zvandawanikwa, ndakangosangana pabonde nemurume wangu kwemwedzi chete.UYU MURUME WEZiTA

Murume wangu ndiye gotwe mumhuri mavo, saka tinogara pamusha nevabereki vake.

At first i used to think its because im pregnant, asi kubva pandakabetsirwa, mwana atove negore nemwedzi mishanu, hatisangane pabonde.

Ndakambomubvunzawo kuti chii chiri kumutadzisa kusangana neni, akanditi chaaingoda mwana anonzi ndewake, uyezve nekuwana munhu anomuwachira nekubikirwa.

i told his parents about this and they said i should do what my husband wants me to do. Uncle ndoitawo sei vabereki handina, kwekuenda handina chero ndikasiya imba yacho. Ndibatsireiwo ndashushikana.

Uncle Kells

Vazukuru zivai kuti kuenda kumurume hakusiriko kupedzisira kwehupenyu. Vanasikana musafunga kuti kuroorwa ndiko kuti wapedza zvose zvoupenyu. Iwe uri kuti hauna kwekuenda, ko wakambobvepiko?

Unoreva here kuti wakatonzi usadzoke kwawakambokurira?If this is not working for please look for a job, even a housemaid job will do, ini ndinotoshandirwa namai vane vana vatatu, vakasiyiwa nemurume achienda kuSouth Africa makore mashanu adarika.

Asi chiri kundinetsa ndechekuti dai asingakude angadai akati chienda hako, zvandaida zvakaita.

The only solution that i will give is follow your heart do what you feel is right for you,hausi mushini wekuzvara vana kaiwe,hauna kuroorerwa kusuka mandiro.Urimudzimai and unovaviwa unoda kukwenywa.

Hazvishamisi kuti murume wako ane zvaakaitwa izvo zvinomuita kuti ashaye simba kana ava pabonde. Izvi zvinhu zvinotoda kugadziriswa nen’anga kana maporofita anogona kwete venhema.

Asi kana zvaramba uye uchiona kuti murume wako haasi kukucheuka, tsvaka zvokuita, munhu ane mawoko maviri haafaniri kunetseka.

look for your relatives and tell them about your situation im sure they will understand your problem.im not saying ramba murume, ipapo pabatisise. but you are a lady and you have needs! give it a try one more time zvikaramba then look for other options.

Ndapota kuroorwa sandi magumo eupenyu, vazukuru vhurikai pfungwa.

Comments

comments